ചരിത്രത്തിന്‍റെ തനിയാവര്‍ത്തനം

വിേശഷണം

സ്വലാഹുദ്ദീന്‍ അയ്യൂബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിനു മുമ്പ് മുസ്ലീംകള്‍ പരാജയപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങളും ഭൂതകാലത്തിന്‍റെയും വര്‍ത്തമാന കാലത്തിന്‍റെയും താരതമ്യപഠനവും ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്.ശിയാക്കളുടെയും ബാത്തിനിയ്യാ വിഭാഗത്തിന്‍റെയും ചരിത്രവും അവരുടെ ഇസ്ലാമിന് എതിരായുള്ള ചെയ്തികളും ഇതില്‍ പ്രതിപാദ്യ വിഷയമാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം