ഹജ്ജ്

വിേശഷണം

ഹജ്ജിന്‍റെ വിധികളുംനിബന്ധനകളും ശ്രെഷ്ഠതകളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം