തൌഹീദിന് പ്രഥമസ്ഥാനം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം മതത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥനാമായ മുഴുവന്‍ പ്രവാചകരുടെയും പ്രബോധന വിഷയമായ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിനായിരിക്കണം പ്രബോധനരംഗത്ത് ഊന്നല്‍ നല്‍കേണ്ടതെന്ന് പ്രബോധകരെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം