ശിയാക്കളുടെ വിശ്വാസങ്ങള്‍

വിേശഷണം

കളവിന്‍റെയും കാപട്യത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പടുത്തുയര്‍ത്തിയ ജനങ്ങളെ വശീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശിയാക്കളുടെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം