നിശബ്ദതയും നാവിന്‍റെ മര്യാദകളും

വിേശഷണം

അല്ലാഹു മനുഷ്യന് നല്‍കിയ അനുഗ്രഹമായ നാവ് ശരിയായ രൂപത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും ഇല്ലെങ്കില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നു. സംസാരൊക്കുമ്പോള്‍ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളും ഇതില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം