സുന്നത്തും ശിയാഇസവും

വിേശഷണം

ശിയാഇസത്തിന്‍റെ യാഥര്‍ത്ഥ്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ അത് മുസ്ലീമകള്‍ക്കെതിരില്‍ പക കൊണ്ടിരിന്ന യഹൂദികളുടെ തന്ത്രഫലമാണ് എന്ന് സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.അല്ലാഹുവിലും പ്രവാചകനിലും സ്വഹാബികളിലും നബിപത്നിമാരിലും അവര്‍ വെച്ച് പുലര്‍ത്തുന്ന വിശ്വാസങ്ങളും അതിന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥ വശവും ഇതില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.നബി(സ്വ) അന്ത്യ പ്രവാചകണാണെന്ന് അവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നുല്ല. മറിച്ച് അവരുടെ നേതാക്കളില്‍ പ്രവാചകര്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം