കളവ്

വിേശഷണം

സാമൂഹ്യ വിപത്തായ, നന്‍’മകള്‍ മറച്ചുവെക്കുന്ന, പിശാചിന്‍റെ സ്വഭാവമായ കളവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകടങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം