ജാഹിലീകളില്‍ നിന്നും വിശ്വാസത്തിനും ഇബ്’നു ബാസിനുമുള്ള പ്രതിരോധം

വിേശഷണം

അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലാഹുവിന്‍റെ നാമവിശേഷണങ്ങളില്‍ അവര്‍ക്കുള്ള തെളിവുകളും വിവരിക്കുന്നു.ശൈഖ് ഇബ്’നു ബാസിന്‍റെ പാണ്ഡിത്യത്തില്‍ പകയും വിദ്വേശവും പുലര്‍ത്തി അദ്ദേഃഅത്തിനെതിരില്‍ കുപ്രചരണം നടത്തുന്നതിലെ യാഥര്‍ത്ഥ്യവും തുറന്നു കാണിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം