ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ പഠനമാണിത്.യൂനിവേഴ്സിറ്റി തലത്തില്‍ നടന്ന ഈ പഠനകുറിപ്പുകള്‍ പിന്നീട് ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കുകയും നിരവധി ഭാഷകളിലേക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം