സത്യമതം

വിേശഷണം

മനുഷ്യന്‍റെ ഇഹലോക ജീവിതത്തിന്‍റെ ലക്’ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പരലോകത്ത് വിജയം വരിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം