മുസ്ലിമിന്‍റെ വിശ്വാസം

വിേശഷണം

മനുഷ്യന്‍റെ ഇഹപര വിജയത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥനമായ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമ്പത്തിനാല് ചോദ്യങ്ങളും അവക്ക് ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മറുപടിയും ഉള്‍കൊള്ളുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം