പ്രഭാഷകന് : ഇബ്രാഹീം അബൂ ഹര്‍ബ്

പ്രസാധകർ:

www.islam-guide.com

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് സംക്ഷിപ്തമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ഇതര മതസ്ഥര്‍ക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഏറെ സഹായകമാണ്.

ഖുര്‍’ആനിലെ അവസാന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ വിവരണവും ഇസ്‌ലാമിക പാഠങ്ങളും
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം