യഹൂദികളുടെയും ശിയാക്കളുടെയും വിശ്വാസം

വിേശഷണം

മുസ്ലീംകള്‍ക്കും ഇസ്ലാമിനും എതിരായുള്ള യഹൂദികളുടെയും ശിയാക്കളുടെയും സമാനമായ നിലപാടുകളും അവരുടെ വിശ്വാസവും വിവരിക്കുന്നു.ഇസ്ലാമിനെതിരായുള്ള അവരുടെ സമാനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ റാഫിളിയ്യാ വിഭാഗം യഹൂദികളുടെ സന്താനമാണെന്ന് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം