പള്ളികള്‍-ഇസ്ലാമില്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമില്‍ പള്ളികള്‍ക്കുള്ള പ്രാധാന്യവും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നതില്‍ അവയുടെ പങ്കും വിവരിക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം