മനുഷ്യദൈവം

വിേശഷണം

വിശ്വാസികളായ ഒരു വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്ള പ്രസ്തുത വിശ്വാസവും അവരുടെ വിശ്വാസത്തിലും പ്രവര്‍ത്തനത്തിലം അതുണ്ടാക്കിയ സ്വാധീനവുമാണ് ഇത് രചിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം