കുളിയും നിര്‍ബന്ധഘടകങ്ങളും

വിേശഷണം

കുളിയും അതിന്‍റെ നിര്‍ബന്ധഘടകങ്ങളും നിരബന്ധമാകുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളും വിവരിക്കുന്ന ലഘുലേഖ.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം