സ്വഫര്‍മാസം-ചിലചിന്തകള്‍

വിേശഷണം

സ്വഫര്‍മാസത്തില്‍ നടന്നിരുന്ന ജാഹിലിയ്യാ ആചാരങ്ങളും ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഇതില്‍ പ്രവാചക കാലഘട്ടത്തില്‍ പ്രസ്തുത മാസത്തില്‍ നടന്ന പ്രധാന സംഭവങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.അതുപോലെ സ്വഫര്‍ മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിദ്’അത്തുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം