അശ്’അരിയ്യാ വിഭാഗം

വിേശഷണം

ഇമാം ദഹബിയുടെ ശറഹു കിത്താബുല്‍ അര്‍ശ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണമാണിത്. അശ്’അരിയ്യാക്കളുടെ വിശ്വാസവൈകല്യങ്ങള്‍ ഇതില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം