ബഗവിയുടെ ഖുര്‍ആന്‍ വിവരണ സംക്ഷിപ്തം

വിേശഷണം

ഇമാം അബൂ മുഹമ്മദ് ഹുസൈന്‍ ഇബ്’നു മസ്’ഊദ് ബഗവിയുടെ സുദീര്‍ഘമായ ഖുര്‍ആന്‍ വിവരണ ഗ്രന്ഥത്തിന് ശൈഖ് അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്’നു അഹമദ് ഇബ്’നു അലി സൈദ് തയ്യാറാക്കിയ സംക്ഷിപ്തം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം