മദ്’ഹബുകളും മുസ്ലീമും

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍റെയും സ്വാഹാബികളുടെയും കാലത്തിനു ശേഷം ഉണ്ടായ നിര്‍ണ്ണിത മദ്’ഹബുകള്‍ പിന്തുടരല്‍ മുസ്ലിമിന് നിര്‍ബന്ധമില്ല.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം