കിത്താബുല്‍ ഉബൂദിയ്യയുടെ വിവരണം

വിേശഷണം

മനുഷ്യനെ പടച്ചതിന്‍റെ ലക്’ഷ്യമായ ആരാധനയുടെ പ്രധാന്യം, ശ്രേഷ്ഠത,സ്ഥാനം, മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം