നബിചരിത്രം

വിേശഷണം

നബി(സ്വ)യുടെയും പത്ത് സ്വാഹാബിമാരുടെയും സംക്ഷിപ്ത ചരിത്രമാണിത്.രണ്ട് ഭാഗമായി രചിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ ഒന്നാം ഭാഗത്തില്‍ നബി(സ്വ)യുടെ ചരിത്രവും രണ്ടാം ഭാഗത്തില്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗന്‍ കൊണ്ട് സന്തോഷവാര്‍ത്തയറിയിക്കപ്പെട്ട സ്വഹാബികളുടെ ചരിത്രവുമാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം