നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്

വിേശഷണം

ശരിയാവാന്‍ നിര്‍ബന്ധമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ള മറുപടിയാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം