മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍

വിേശഷണം

സന്താനങ്ങള്‍ക്ക് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം