എന്താണ് ഇസ്ലാം

HTML

രചയിതാവ് : ബയീര്‍ ഫൂജല്‍

പരിഭാഷ:

പരിശോധന:

പ്രസാധകർ:

EinladungzumParadies.de

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ബോഴ്സിനിയന് ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഈ പുസ്കതത്തില് ഓരോ മുസ്ലിമും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം