ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസവും ചരിത്രവും

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസവും ചരിത്രവും പ്രസ്തുത വിശ്വാസങ്ങളിലെ പാളിച്ചകളും വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം