പിശാചിന്‍റെ ഉപദ്രവങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള രക്ഷ

വിേശഷണം

ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ പിശാചിന്‍റെ ഉപദ്രവങ്ങളെ കുറിച്ചും അതില്‍ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ് വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം