ഇസ്ലാമിനെ അറിയുക

പരിശോധന:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം

ചൈനീസ് ഭാഷയിലുള്ള ഈ പുസ്തകം ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളായ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും ഈമാന് കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു,

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം