ധാരാളം ആളുകള്‍ നിസ്സാരമാക്കിയ നിഷിദ്ധകാര്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ധാരാളം ആളുകള്‍ നിസ്സാരമാക്കിയ നിഷിദ്ധ കാര്യങ്ങള്‍:ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതും നിഷിദ്ധമായതും എന്നാല്‍ ജനങ്ങള്‍ സാര്‍വ്വത്രികമാ‍ായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ധാരാളം നിഷിദ്ധകാര്യങ്ങളാണ് ഇതില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത്

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം