ഇസ്ലാമിന്‍റെ പ്രചരണത്തില്‍ യുവാക്കളുടെ പങ്ക്

വിേശഷണം

യുവാക്കളൊട് കഴിവിന്‍റെ പരമാവധി ഇസ്ലാമികമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാനും ലോകര്‍ക്കിടയില്‍ മതപ്രചാരകരാവാനും ഉണര്‍ത്തുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം