പ്രവാചകന്‍റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങള്‍

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന ലഘുലേഖ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം