റഹീഖുല്‍ മഖ്ത്തൂം(നബിചരിത്രം)

വിേശഷണം

പ്രവാചകനെ പിന്തുടരല്‍ നിര്‍ബന്ധമായ മുസ്ലീംകള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കല്‍ നിര്‍ബന്ധമാണ്. പ്രസ്തുത വിഷയത്തില്‍ വിരചിതമായ അമൂല്യമായ ഗ്രന്ഥമണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം