ഖുര്‍ആന്‍ ആശയവിവരണം(അമുസ്ലീംകള്‍ക്ക്)

വിേശഷണം

അമുസ്ലീംകള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ രൂപത്തില്‍ ലളിതമായി തയ്യാറാക്കിയ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള ഖുര്‍ആന്‍ ആശയ വിവര്‍ത്തനം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം