മൈത്രീബന്ധം -ഇസ്ലാമില്‍

വിേശഷണം

വിശ്വാസികളുമായി മൈത്രീബന്ധം സ്ഥാപിക്കലും അമുസ്ലീംകളുമായി അത് ചെയ്യാതിരിക്കലും മുസ്ലീമിന് നിര്‍ബന്ധമാണ്.ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലെ സുപ്രധാന വിധികള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം