നബിദിനാഘോഷം

വിേശഷണം

നബിദിനാഘോഷത്തിന്‍റെ വിഷയത്തില്‍ മുസ്ലീംകള്‍ക്കിടയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും അതിന്‍റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങളും പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലെ ശരിയായ നിലപാടുകളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം