ശിയാഇസം

വിേശഷണം

ശിയാക്കളുടെ ചരിത്രം, വിശ്വാസം, സ്വഹാകികളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള അവരുടെ നിലപാടുകള്‍ മുതലായവ വിവരിക്കുന്ന ലഘുലേഖ.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം