ഖുര്‍ആനിന്‍റെ ഉറവിടം

വിേശഷണം

ബുദ്ധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രസ്തുത വിഷയം സമര്‍ദ്ധിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം എല്ലാമതസ്ഥര്‍ക്കും അനുയോജ്യമാണ്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം