ഇസ്ലാമുംതെറ്റിദ്ധാരണകളും

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമുംതെറ്റിദ്ധാരണകളും
ഇസ്ലാമുമായിബന്ധപ്പെട്ടപ്രചാരത്തിലുള്ളതെറ്റിദ്ധാരണകളുംആരോപണങ്ങളുംവിലയിരുത്തുകയും വിമര്ശനങ്ങള്ക്ക്മറുപടിപറയുകയുംചെയ്യുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം