ജവാമിഉല്‍ അഹ്ബാറിന്‍റെ വിവരണം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഉപകാരപ്രദമായ നിരവധി വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ ശേഖരമാണ് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം.ഏകദൈവ വിശ്വാസം,നിദാന ശാസ്ത്രം,വിശ്വാസ കാര്യങ്ങള്‍, ചര്യകള്‍,സ്വഭാവ മര്യാദകള്‍,കര്‍മ്മശാസ്ത്ര പരമായ നിരവധി വിധികള്‍ മുതലായവ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇതില്‍ കാണാന്‍ കഴിയും.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം