വിവാഹാഘോഷത്തിലെ മര്യാദകള്‍

വിേശഷണം

വിവാഹാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചും സദ്യയോടനുബന്ധിച്ചും മുസ്ലീംകള്‍ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം