വിേശഷണം

നബി(സ്വ)യുടെ നമസ്കാരം ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

-
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം