മതങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം

വിേശഷണം

മതങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിന്‍റെ പേരില്‍ ആഘോഷങ്ങളിലും മരും ഇടകലര്‍ന്ന് പങ്കെടുക്കാവുന്നതല്ല.അത് അവിശ്വാസത്തിലേക്കും നിരീശ്വരതയിലേക്കും നയിക്കും.ഇന്ന് വ്യാപകമായ ഇത്തരം സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ച് മുസ്ലീംകളെ ഉപദേശിക്കുകയും ജാഗ്രത പാലിക്കാന്‍ ഉണര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

Download

പ്രസാധകർ:

www.al-islaam.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം