ഇസ്ലാമിലെ കക്ഷിത്വവും സംഘടനകളും

വിേശഷണം

മുസ്ലീംകള്‍ വിവിധ കക്ഷികളും സംഘടനകളുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധികള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം