ഇസ്ലാമിന്റെ സാര്വ്വലൌകീകത

വിേശഷണം

അന്തിമവും സത്യമതവുമായ ഇസ്ലാം സര്വ്വ ലോകര്ക്കുമുള്ളമതമാണെന്ന് സമര്ത്ഥിക്കുന്നു

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം