മതത്തെ കുറിച്ച് നാല്‍പത് ചോദ്യങ്ങള്‍

HTML

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മതത്തെ കുറിച്ച് നാല്‍പത് ചോദ്യങ്ങള്‍
മതത്തെ കുറിച്ച് നാല്‍പത് ചോദ്യങ്ങളും ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളെ കുറിച്ചുള്ള സംശയ നിവാരണവുമാണിതിലുള്ളത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം