ഏക ദൈവ വിശ്വാസം ആ‍ധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ വെളിച്ചത്തില്‍

വിേശഷണം

ഏക ദൈവ വിശ്വാസം ആ‍ധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ വെളിച്ചത്തില്‍:-
81 പേജുള്ള ഈ പുസ്തകത്തില്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ ഏകത്വം ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും ആ‍ധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ വെളിച്ചത്തില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം