നന്മ കല്‍പിക്കലും തിന്മ വിരോധിക്കലും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം