പ്രവാചകന്‍(സ്വ)യെ സഹായിക്കാന്‍ നൂറു മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍

വിേശഷണം

അന്ത്യ പ്രവാചകന്‍(സ്വ)യെ സഹായിക്കാന്‍ നൂറു മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍:-
സമൂഹത്തിലെ വിവിധ തുറകളിലുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രവാചകന്‍(സ്വ)യെ സഹായിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന നൂറു മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു. ഒരു ഇന്‍റെര്‍ നാഷ്ണല്‍ സമിതിയാണ് ഇത് തയ്യാര്‍ ചെയ്തത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം