ബഹുദൈവ വിശ്വാസവും സത്യ നിഷേധവും അവയുടെ ഇനങ്ങളും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം