ഏക ദൈവ വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ചുള്ള സശയ നിവാരണം

വിേശഷണം

ഏക ദൈവ വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ചുള്ള സശയ നിവാരണം നടത്തുന്നതും ശിര്‍ക്കിനെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നതുമായ ഉത്തം ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ഇമാം മുഹമ്മദ് ബ്ന്‍ അബ്ദുല്‍ വഹാബാകുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം